Shaikh Mostafijur Rahman (Rony)
                                          Chairman
 Shekh Toufikul Islam (Toufik)
                     Managing Director
Shaikh Naimul Islam (Sazib)
                                     Director
 Shaikh Sadi (Sanjan)
                      Director